A- A A+ | Tăng tương phản Giảm tương phản

Đánh giá tháng 5/2022 trường MN Tuyết Nghĩa

MN TUYẾT NGHĨA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

*

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THÔNG BÁO KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI ĐỐI VỚI CBCCVC, LAO ĐỘNG HỢP ĐỒNG

Tháng: 5 /2022

 

 

STT

Họ và tên

Chức vụ

Tự nhận mức xếp loại

Kết quả đánh giá của cấp có thẩm quyền

Lý do thay đổi mức xếp loại(nếu có)

MN Tuyết Nghĩa

1

Kiều Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

2

Nguyễn Thị Lý

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

3

Nguyễn Thị Vịnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

4

Đào Tân Nguyệt

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

5

Tạ Thị Hải

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

6

Nguyễn Thị Kiên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

7

Nguyễn Thị Tuyết 89

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

8

Nguyễn Thị Hồng

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

9

Bùi Thị Mai

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

10

Hoàng Thị Hoài Thu

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

11

Nguyễn Thị Chi

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

12

Nguyễn Thị Hằng 86

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

13

Trịnh Thị Sáng

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

14

Nguyễn Thị Lan Hương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

15

Nguyễn Thị Luyến

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

16

Trần Thị Hạnh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

17

Nguyễn Thị Mai Hương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

18

Nguyễn Trung Anh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

19

Đỗ Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

20

Trần Thị Mến

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

21

Vương Thị Hà

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

22

Kiều Thị Hiến

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

23

Ngô Thị Thúy

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

24

Vương Đắc Thị Hương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 79
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

25

Nguyễn Thị Thuy

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

26

Kiều Thị Hoa

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 82
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

27

Trịnh Thị Khương

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

28

Nguyễn Thị Thuý

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

29

Lê Thị Hiền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

30

Nguyễn Thị Anh

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

31

Đỗ Thị Phượng

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 80
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

32

Lý Kim Thiết

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

33

Đỗ Thị Hải Yến

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

34

Đỗ Thị Dung

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

35

Đào Thị Hồng Loan

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

36

Trần Thị Tuyền

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

37

Hoàng Thị Ngân

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

38

Nguyễn Thị Thủy

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

39

Lê Thị Chuyên

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

40

Nguyễn Thị Tuyết 92

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

41

Lê Thị Hồng Hạnh

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

42

Đỗ Thị Thanh Thủy

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

43

Kiều Thị Hồng

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

44

Vương Thị Nam

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

45

Hoàng Thị Quỳnh

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

46

Nguyễn Hồng Nhung

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

47

Dương Thị Thanh Huyền

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

48

Đặng Thị Vấn

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

49

Nguyễn Thị Mến

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

50

Nguyễn Thị Thu Hoài

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 84
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

51

Nguyễn Thị Út Ngần

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

52

Nguyễn Thị Nghĩa

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

53

Nguyễn Văn Trung

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

54

Hoàng Văn Lợi

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

55

Nguyễn Ngọc Ban

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 85
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

56

Nguyễn Thị Hằng 91

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 87
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

57

Nguyễn Thị Hằng 87

Giáo viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 83
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

58

Nguyễn Thị Thanh Minh

Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 88
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

59

Nguyễn Thị Hành

Phó Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

60

Đỗ Thị Loan

Phó Hiệu trưởng

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 90
Kết quả xếp loại: Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ (Loại A)

 

61

Kiều Huy Nam

Nhân viên

Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

Điểm đánh giá: 86
Kết quả xếp loại: Hoàn thành tốt nhiệm vụ (Loại B)

 

 

 
 
 

THỦ TRƯỞNG CƠ QUAN

 

( Ký tên, đóng dấu)

 


Tác giả: Trường Mầm non Tuyết Nghĩa
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Liên kết website
Thống kê truy cập
Hôm nay : 10
Hôm qua : 23
Tháng trước : 407